„ნიუტონის თავისუფალი სკოლა“

საგურამოში

დაწყებითი საფეხურის პროგრამა PYP

PYP ფრესქული, PYP 1-5 კლასები

შუალედური საფეხურის პროგრამა MYP

MYP 6-10 კლასები

დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამა DP

DP 11-12 კლასები

დაწყებითი საფეხურის პროგრამა PYP

PYP ფრესქული, PYP 1-5 კლასები

შუალედური საფეხურის პროგრამა MYP

MYP 6-10 კლასები

დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამა DP

DP 11-12 კლასები

გახდი „ნიუტონის თავისუფალი სკოლის“

გუნდის წევრი!