სწავლის საფასური

2022-2023 კადემიურ წელს პროგრამის საფასურია 5,500 ევროს ეკვივალენტი ლარში.

პროგრამაზე ჩარიცხვის ნებისმიერ მსურველს ეძლევა შანსი მოიპოვოს სტიპენდია. სტიპენდიის ზუსტი ოდენობა და გაცემა განისაზღვრება მისაღები გამოცდებისა და გასაუბრების საფუძველზე.

საკონტაქტო ინფორმაციაdp@newton.edu.ge;