სწავლის საფასური

2020-2021 აკადემიურ წელს პროგრამის საფასურია 5,500 ევროს ეკვივალენტი ლარში.

ნიუტონის თავისუფალი სკოლის მოსწავლეებისთვის მოქმედებს ავტომატური სტიპენდია 1000 ევროს ოდენობით.

პროგრამაზე ჩარიცხვის ნებისმიერ მსურველს ეძლევა შანსი მოიპოვოს სტიპენდია, რომლის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1500 ევროს ეკვივალენტს ლარში. სტიპენდიის ზუსტი ოდენობა და გაცემა განისაზღვრება გასაუბრებისა და დამატებითი დავალების (მაგ: პროექტი, კვლევა) საფუძველზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია: dp@newton.edu.ge; +995 591 61 60 70