პროგრამის შესახებ

The IB Diploma Programme

IB DP განკუთვნილია დამამთავრებელი საფეხურის (მე-11 და მე-12 კლასები) მოსწავლეებისთვის.  პროგრამის ფარგლებში მოსწავლეები იძენენ საფუძვლიან  საგნობრივ ცოდნას, რომელიც არა მხოლოდ გამოცდების წარმატებით დაძლევას, არამედ განათლების უმაღლესი საფეხურისთვის მზაობას უზრუნველყოფს. DP-ის პროგრამა ეხმარება მოსწავლეებს მაქსიმალურად განივითარონ ის ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური და ფიზიკური უნარები, რომლებიც მათ გამუდმებით ცვალებად სამყაროში ადაპტაციის პროცესს გაუადვილებს. DP მოსწავლეები ერთმანეთთან აკავშირებენ ტრადიციულ აკადემიურ დისციპლინებს და მიღებულ ცოდნას რეალური პრობლემების გადაჭრისას იყენებენ. დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ მაღალი მიმღებლობა განსხვავებული აზრისა და კულტურების მიმართ, რაც 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა.

რატომ DP?

ოფიციალური ვებ-გვერდი

პროგრამის შესახებ:

დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამა (Diploma Programme) მოიცავს 6 საგნობრივ ჯგუფს:

 • ენა და ლიტერატურა
 • უცხო ენები
 • საზოგადოებრივი მეცნიერებები
 • მეცნიერებები
 • მათემატიკა
 • ხელოვნება

და სამ ცენტრალურ საგანს:

 • Theory of Knowledge (TOK)
 • Creativity, Activity, Service (CAS)
 • Extended Essay

2020-2022 აკადემიური წლისთვის ნიუტონის თავისუფალი სკოლა დამამთავრებელი საფეხურის პროგრამის (Diploma Programme) მოსწავლეებს შესაბამისი საგნობრივი ჯგუფებიდან  შემდეგ საგნებს სთავაზობს:

 • ლიტერატურა – ენა და ლიტერატურა
 • ინგლისური ენა – უცხო ენები
 • ისტორია – საზოგადოებრივი მეცნიერებები
 • ბიზნესი და მენეჯმენტი – საზოგადოებრივი მეცნიერებები
 • ქიმია- მეცნიერებები
 • კომპიუტერული მეცნიერება- მეცნიერებები
 • მათემატიკა: Applications and interpretations – მათემატიკა

მიუხედავად იმისა, რომ IB Diploma Programme მოსწავლეებისთვის აუცილებელია ყველა ცენტრალური საგნის გავლა და, შესაბამისად, ნებისმიერი მოსწავლისთვის სავალდებულოა TOK, CAS და EE კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, მოსწავლეებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე შეუძლიათ საგნების არჩევა მეცნიერებებისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფებიდან. კერძოდ, მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა აირჩიონ 2 საგანი საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფიდან და 1 საგანი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფიდან ან პირიქით – 2 საგანი მეცნიერებების ჯგუფიდან და 1 საგანი საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფიდან.

ამასთან, მათ თავად უნდა გადაწყვიტონ, დამატებით რომელ საგანს გაივლიან მაღალ დონეზე- მათემატიკას, ისტორიას, ბიზნესსა და მენეჯმენტს, ქიმიას თუ კომპიუტერულ მეცნიერებას. ლიტერატურის, ინგლისური ენისა და ლიტერატურისა და მათემატიკის კურსის გავლა IB DP ყველა მოსწავლისთვის სავალდებულოა.

არჩეული ექვსი საგნიდან მოსწავლემ უნდა ისწავლოს 3 საგანი მაღალ დონეზე (High Level) და 3 საგანი სტანდარტულ დონეზე (Standard Level). სკოლის მიერ შემოთავაზებული საგნები ისწავლება შემდეგი დატვირთვით:

 • ლიტერატურა – მაღალი დონე/ HL
 • ინგლისური ენა- მაღალი დონე/ HL
 • ისტორია – არჩევითი დონე SL/HL
 • ბიზნესი და მენეჯმენტი- არჩევითი დონე HL/SL
 • ქიმია- არჩევითი დონე HL/SL
 • კომპიუტერული მეცნიერება- არჩევითი დონე HL/SL
 • მათემტიკა: Applications and Interpretations- არჩევითი დონე HL/SL

ბროშურა პროგრამის შესახებ

საკონტაქტო ინფორმაცია: dp@newton.edu.ge; +995 591 61 60 70